Regulamin

REGULAMIN IMPREZY SAILFISH OPEN WATER GDAŃSK

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizator: TriSolution Dorota Melich, Glów 8, 33-130 Radłów.
 2. Patronat nad imprezą SAILFISH OPEN WATER GDAŃSK objął Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. 21 Czerwca 2020 r. Gdańsk.
 2. Start znajdować się będzie na Kąpielisku Morskim Gdańsk Stogi, Wydmy 1, 80-001 Gdańsk.

 

III. CEL

 1. Popularyzacja pływania open water oraz triathlonu jako sportów powszechnych.
 2. Promocja zdrowego stylu życia.
 3. Promocja miasta Gdańska.
 4. Promocja marki sailfish.

 

IV. DYSTANSE I CHARAKTERYSTYKA TRASY

 1. Dystanse 200 m i 400 m dla dzieci i juniorów.  
 2. Dystanse 750 m, 1500 m, 1900 m, 3800 m dla dorosłych.
 3. Charakterystyka trasy:

 

a. Trasa pływacka 200 m:

 • 1 pętla
 • start z brzegu,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w Zatoce Gdańskiej wynosi ok. 19,0°C,
 • boje mijamy prawym ramieniem.

b. Trasa pływacka 400 m:

 • 2 pętle
 • start z brzegu,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w Zatoce Gdańskiej wynosi ok. 19,0°C,
 • boje mijamy prawym ramieniem.

c. Trasa pływacka 750 m:

 • 1 pętla
 • start z brzegu,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w Zatoce Gdańskiej wynosi ok. 19,0°C,
 • boje mijamy prawym ramieniem.

d. Trasa pływacka 1500 m:

 • 2 pętle
 • start z brzegu,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w Zatoce Gdańskiej wynosi 19,0°C,
 • boje mijamy prawym ramieniem.

e. Trasa pływacka 1900 m:

 • 1 pętla
 • start z brzegu,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w Zatoce Gdańskiej wynosi 19,0°C,
 • boje mijamy prawym ramieniem, ostatnią kierunkową lewym.

f. Trasa pływacka 3800 m:

 • 2 pętle
 • start z brzegu,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w Zatoce Gdańskiej wynosi 19,0°C,
 • boje mijamy prawym ramieniem, ostatnią kierunkową lewym.

 

V. LIMITY CZASOWE

 1. Pływanie 200 m – 10 min.
 2. Pływanie 400 m – 20 min.
 3. Pływanie 750 m – 30 min.
 4. Pływanie 1500 m – 50 min.
 5. Pływanie 1900 m – 60 min.
 6. Pływanie 3800 m – 120 min.

 

VI. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 2. Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnych chipów.

 

VII. KLASYFIKACJE

 1. Kategoria OPEN oraz kategorie wiekowe D/C: 10-13; D/C: 14-17
 2. Kategoria OPEN oraz kategorie wiekowe K/M: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 i więcej
 3. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika.
 4. Uczestnik, który wygrywa w kategorii OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Limit zgłoszeń wynosi 50 osób na dystansach 200 m i 400 m
 2. Limit zgłoszeń wynosi 200 osób (100 osób/dystanse 750 m i 1500 m) oraz 300 osób (150 osób/dystanse 1900 m i 3800 m), decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wypełnienia limitu zgłoszeń lub do dnia 18.06.2020 r. do godziny 23.59 w zależności, co pierwsze nastąpi.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/560/
 5. Istnieje możliwość osobistego zapisania się na Imprezę w Biurze Zawodów w dniu jego otwarcia, przy czym Organizator zastrzega sobie limit dodatkowych 20 miejsc dla nowo zapisanych osób w ten sposób. Decyduje kolejność zgłoszeń w Biurze Zawodów.
 6. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na Stronie Internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
 7. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór pakietów startowych (chipów i numerów startowych) jest możliwy tylko osobiście.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili odbioru pakietu startowego.

 

IX. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w Imprezie wynosi:

a. Dystanse 200 m i 400 m

- 40 PLN dla wszystkich uczestników. Start zapisów 01.05.2020!

b. Dystans 750 m:

– 79 PLN dla pierwszych 50 osób

– 89 PLN dla ostatnich 50 osób

c. Dystans 1500 m:

– 89 PLN dla pierwszych 50 osób

– 99 PLN dla ostatnich 50 osób

d. Dystans 1900 m:

– 99 PLN dla pierwszych 50 osób

– 109 PLN dla kolejnych 50 osób

– 119 PLN dla ostatnich 50 osób

e. Dystans 3800 m:

– 109 PLN dla pierwszych 50 osób

– 119 PLN dla kolejnych 50 osób

– 129 PLN dla ostatnich 50 osób

 1. 150 PLN dla osób, które zapiszą się osobiście w Biurze Zawodów na wszystkie dystanse. Płatność gotówką lub kartą.
 2. Wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym wyłącznie internetowo poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się do Imprezy, najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia, do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 3. Dowodem zarejestrowania przez Organizatora opłaty startowej jest pojawienie się na liście startowej informacji o wpływie wpisowego przy nazwisku zawodnika.
 4. Wpisowe w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi.
 5. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok Imprezy.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator rozważy przeniesienie numeru startowego na innego wskazanego Uczestnika. Rozważane będą jedynie prośby zgłaszane na adres: kontakt@triathlonsport.pl do dnia 15.06.2020 r.
 7. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzymuje:
 • ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł,
 • czepek,
 • sailfish meshbag,
 • pamiątkową bojkę asekuracyjną,
 • bidon oraz baton energetyczny,
 • napoje (woda, napoje izotoniczne),
 • pamiątkowy medal odlewany wręczany na mecie,
 • upominki od sponsorów i partnerów Imprezy.
 1. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

 

X. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy KIDS SAILFISH OPEN WATER GDAŃSK startują wspólnie na dystansach 200 m i 400 m w kategoriach wiekowych 10-13 oraz 14-17.
 2. Uczestnicy SAILFISH OPEN WATER GDAŃSK startują wspólnie na dystansach 750 m i 1500 m oraz 1900 m i 3800 m.
 3. W Imprezie  na dystansach 750/1500/1900/3800 m mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 21.06.2020 r. ukończą 18 lat.
 4. Pianki neoprenowe na dystansach 750/1500/1900/3800 m są obowiązkowe.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
 6. Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej ze względów m.in. bezpieczeństwa musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia Uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 8. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

 

XII. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT

 1. Organizator Imprezy zapewnia przebieralnie dla Uczestników, które znajdować się będą w okolicy startu w oznakowanych namiotach.
 2. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w worku z pakietu startowego. Worek musi być oznaczony naklejką z numerem.
 3. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 5. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników worki były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.
 8. Rzeczy nieodebrane do zakończenia Imprezy w dniu 21.06.2020 roku zostaną zdeponowane w biurze Organizatora na ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 9. Rzeczy będzie można odebrać do 31.07.2020 roku, po upływie tego terminu rzeczy zostaną rozdysponowane zgodnie z uznaniem Organizatora lub oddane na przechowanie na koszt i ryzyko Uczestnika.

 

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Imprezę otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zawodnicy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych na dystansach 750/1500/1900/3800 m otrzymają puchary.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

2) Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3) W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

4) Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

5) Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.

6) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.

8) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

9) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie pływackiej spowodowane z winy Uczestnika.

11) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

12) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

13) Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę pływacką.

14) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

15) Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

16) Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowych pakietów startowych dla zaproszonych gości.

17) Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

18) Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

19) Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.

20) Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

21) Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie  NNW na kwotę 10.000 zł.

22) Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.

23) Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia Uczestnika z Imprezy.

24) Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu startu.

25) W razie wystąpienia niesprzyjających warunków uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów sailfish Open Water Gdańsk, Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu.

26) Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres kontakt@triathlonsport.pl

27) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.

 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą dane osobowe. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy.

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez TriSolution, będą wykonywane, a następnie upubliczniane za pośrednictwem profilu sailfish open water poland i sailfish polska na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz strony internetowej www.triathlonsport.pl zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez TriSolution, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest: Dorota Melich, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TriSolution Dorota Melich, NIP: 8731073762, zwana dalej Administratorem .

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: dorota.melich@trisolution.pl

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom TriSolution w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych

osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej Imprezy.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału Uczestnika w Imprezie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,

odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji wyników.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez TriSolution. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach TriSolution w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.triathlonsport.pl oraz udziału w Imprezie, na którą Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej. Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych osobowych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach Imprezy) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych m.in. w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie wydarzenia. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które TriSolution jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań TriSolution) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną.

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);

• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa