Konkurs 2

Pod konkursowym postem umieszczonym na naszym profilu na Facebooku (TUTAJ) zamieść zdjęcie pokazujące jak przygotowujesz się do sailfish Open Water Gdańsk i pomóż nam wszystkim zmobilizować się i wrócić na właściwe tory treningowo-dietetyczne! Na Wasze odpowiedzi czekamy do przyszłego piątku 28 lutego do godziny 23:59! Wśród odpowiedzi wybierzemy cztery, których autorów nagrodzimy zestawami odżywek ultraSPORTS.

 

Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznajcie się z regulaminem, który znajduje się poniżej. Jedna osoba, może udzielić tylko jednej odpowiedzi. Jeżeli będziecie edytować odpowiedzi, to po uwagę weźmiemy pierwszą opublikowaną wersję!

 

Regulamin konkursu Zamieść zdjęcie pokazujące jak przygotowujesz się do sailfish Open Water Gdańsk i pomóż nam wszystkim zmobilizować się i wrócić na właściwe tory treningowo-dietetyczne!

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w konkursie „sailfish Open Water Gdańsk” („Konkurs”). Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma TriSolution, Glów 8, 33-130 Radłów zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa do 28 lutego 2020 r.
 4. Fundatorem nagród jest firma TriSolution (zwany dalej „Partnerem”).
 5. Uczestnikiem Konkursu staje się̨ osoba, która wyraża zgodę̨ na doraźne przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi i Partnerowi, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełni zadanie konkursowe opisane w Regulaminie.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie całej Polski za pomocą serwisu społecznościowego Facebook na profilu zawodów sailfish Open Water Gdańsk (https://www.facebook.com/sailfishopenwater/, dalej „Profil”).

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 21 lutego 2020 r. w momencie ogłoszenia go na Profilu, a zakończy się 28 lutego 2020 r. o godzinie 23.59
 2. Uczestnik ma za zadanie zapoznać się z regulaminem konkursu, dostępnym na stronie internetowej zawodów sailfish Open Water Gdańsk oraz dokonać zgłoszenia konkursowego, które podane zostanie na Profilu.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie opisane w poście konkursowym.
 4. Odpowiedzi inne niż treści zgodne z opisem konkursu w danym etapie nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator może usunąć dowolną odpowiedź bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszona przez Uczestnika odpowiedź: narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne, narusza regulamin portalu Facebook.com, ma charakter erotyczny albo pornograficzny, zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.), zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą, narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób, zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marek Organizatora i Partnera).
 6. Usunięcie odpowiedzi jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 7. Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź. W przypadku edytowania odpowiedzi przez Uczestnika pod uwagę będzie brana pierwsza udzielona odpowiedź.
 8. Udzielając odpowiedzi Uczestnik zgadza się na korzystanie przez Organizatora i Partnera z odpowiedzi w celach związanych z Konkursem na czas trwania Konkursu oraz na 1 miesiąc po jego zakończeniu.

 

Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie będą zestawy odżywek ultraSPORTS.
 2. Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 4 zestawy.
 3. Nagroda zostanie przesłana kurierem UPS.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagród na osoby trzecie.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 02 marca 2020 r. na profilu zawodów.

 

Dane osobowe

 

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Organizatora i Partnera swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród,
 • podanie Organizatorowi i Partnerowi następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail,
 • opublikowanie imienia i nazwiska na Profilu na Facebooku.
 • Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.
 • Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizatorzy uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu zwycięzcy.
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą niewydania Nagrody.
 • Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
 • Dane Osobowe pozyskane w ramach Konkursu zostaną zniszczone najpóźniej 1 miesiąc po opublikowaniu wyników.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać wysłane w ciągu 5 dni ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@triathlonsport.pl
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości elektronicznej z reklamacją.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

Postanowienia końcowe 

 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian Regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.