Regulamin sailfish swimnights Gdynia

ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
 1. Organizatorem „sailfish swimnights” jest dystrybutor marki sailfish na polskim rynku firma TriSolution, Glów 8, 33-130 Radłów i agencja marketingu sportowego Sport Evolution, z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa. Impreza odbywa się przy wsparciu oraz we współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat oraz przedstawią oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
   
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Limit uczestników wynosi:
 • Termin 30.06.2016 - 300 osób
 • Termin 14.07.2016 - 300 osób
 • Termin 28.07.2016 - 300 osób

  Decyduje kolejność zgłoszeń
 1. Opłata startowa za udział w sailfish swimnights wynosi 25 PLN
Wpłaty przelewem należy kierować na konto:

TriSolution
Glów 8
33-130 Radłów

Konto Bankowe:

ING Bank Śląski S.A.
41 1050 1562 1000 0091 4706 0140

 
W tytule przelewu należy wpisać: "imię i nazwisko, opłata startowa, data imprezy”

Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 
 1. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 1. Rezygnacja ze startu - Nie zwracamy opłaty startowej.
 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik sailfish swimnights otrzymuje:
 • ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł
 • czepek silikonowy marki sailfish
 • napój
 • możliwość wypożyczenia pianki sailfish. Decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania kontyngentu pianek testowych!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników sailfish swimnights będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
   
 2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133.
   
UWAGI KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników sailfish swimnights obowiązuje niniejszy regulamin.
   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy sailfish swimnights. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
   
 4. Przez przesłanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
   
 5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
   
 6. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym.
   
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną podczas sailfish swimnights.
   
 8. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
   
 9. Organizator zapewnia depozyt.
   
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
   
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
   
 12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
   
 13. W przypadku zmiany lokalizacji z przyczyn niezależnych od organizatora (np. sinice) opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
   
 14. W przypadku odwołania treningu sailfish swimnights z przyczyn niezależnych od organizatora (np. burza, kataklizmy) opłata startowa nie podlega zwrotowi. 


 
Powrót do listy